Användarvillkor

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Dessa användarvillkor ("TOS") är tillämpliga i förhållande till Meniga Sweden AB ("Meniga"), organisationsnummer 556868-5712, med säte på Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, Sverige, ett helägt dotterbolag till Meniga Ltd, och dess tillhandahållande av en tjänst för återbetalningar av kontanter som är kopplad till användarnas betalkonton genom betalningsmetoder, såsom betal- eller kreditkort ("tjänsten").

2. För att få tillgång till tjänsten måste du acceptera att vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor får du inte använda tjänsten och Meniga förbehåller sig rätten att blockera dig från tjänsten.

2. TJÄNSTEN

1. För att få tillgång till tjänsten måste du registrera dig som användare av tjänsten, antingen via den digitala bankappen ("mobilbank") hos en deltagande bank eller genom att ladda ner Meniga Rewards-appen ("appen") till din mobila enhet och registrera dig som användare av tjänsten i appen. Vidare måste du koppla dina befintliga betalkonton, såsom betal- eller kreditkort, till tjänsten eller ansöka om ett nytt kort som ställs ut av en kortutgivare som Meniga samarbetar med.

2. På grundval av ditt medgivande kommer det finansinstitut där du har ett betalkonto eller utställaren av ditt kort ("utställaren") att till Meniga lämna ut information om de inköp som du gör med dina länkade betalmetoder (t.ex. kort), såsom inköpsbelopp och handlarinformation ("transaktionsuppgifter"), dina kortuppgifter eller betalkontouppgifter som är länkade till det/de länkade kortet/korten eller betalmetoden. Du godkänner härmed att utställaren får lämna ut dina transaktionsuppgifter, kort- eller betalkontouppgifter som är länkade till respektive betalmetod eller kort till Meniga. Baserat på dina transaktionsuppgifter och den information som du lämnar i samband med registreringen för tjänsten kommer du att ha rätt till återbetalningar av kontanter från Meniga och handlare som Meniga samarbetar med ("handlare"). Återbetalningar av kontanter görs av Meniga för egen räkning och inte från eller på uppdrag av handlarna. Paragraf 10 nedan innehåller information om hur Meniga kommer att använda den information som har tagits emot genom din användning av tjänsten.

3. REGISTRERING

1. När du registrerar dig för tjänsten måste du uppge följande information ("användarinformation"):
(1) Fullständigt namn
(2) Personnummer
(3) E-postadress som tillhör dig som användare (valfri)
(4) Mobiltelefonnummer som tillhör dig som användare (valfri)

2. Du måste informera Meniga om någon användarinformation ändras. Meniga förbehåller sig rätten att neka eller avbryta din registrering om någon användarinformation visar sig vara felaktig.

3. Genom att koppla dina betalmetoder till Meniga samtycker du till att utställaren eller dess underleverantörer kommer att överföra information om betalmetoden (t.ex. kortnummer när det gäller kort) och de transaktioner som görs med hjälp av betalmetoden, exempelvis köpesumma, inköpsställe samt datum och tid för köpet till Meniga i syfte att göra det möjligt för Meniga att ge dig personliga återbetalningar av kontanter. Meniga kommer därmed att vara personuppgiftsansvarig för denna information och ensamt ansvarig för behandlingen av denna information i enlighet med din begäran och ditt medgivande.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

1. Du måste följa reglerna för tjänsten.

2. Tjänsten kräver att du har tillgång till support och en säker autentiseringstjänst (t.ex. BankID), som är installerad på din mobila enhet.

3. Det är förbjudet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Meniga som en del av tjänsten i appen, i en mobilbank, på webbplatsen eller på annat sätt.

5. BELÖNINGAR FRÅN HANDLARE

1. De belöningar som du kan få från handlare kan omfattas av särskilda villkor. Du kommer att informeras om dessa villkor i appen, i din mobilbank eller via en extern länk. Du är ansvarig för att känna till dessa regler och villkor. Meniga tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i de varor och tjänster som tillhandahålls av handlarna eller uteblivna åtgärder från handlarnas sida.

2. Du har endast rätt till belöningar när du är berättigad (enligt villkoren) och det finns ett motsvarande köp. Meniga förbehåller sig rätten att kvarhålla, kompensera och/eller återkräva belöningar som felaktigt har tillhandahållits, till exempel från fel eller missbruk.

6. AVGIFTER

1. Din användning av tjänsten är kostnadsfri. Avgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan uppstå när du använder tjänsten. Sådana avgifter debiteras separat av respektive tjänsteleverantör utan Menigas medverkan och Meniga är inte på något sätt ansvarig för dessa avgifter.

2. Utställaren av ditt kort eller din betalmetod kan ta ut separata avgifter. Dessa avgifter anges i respektive utställares villkor.

7. KUNDSERVICE OCH REKLAMATIONER

1. Kundservice och reklamationer hanteras via e-post till Meniga (rewards.support@meniga.com) eller via bankens kundtjänst. När en ansökan lämnas in till Meniga anses ett särskilt ärende ha mottagits av Meniga när ärendet har lämnats in på ett korrekt sätt och tydligt anger användarens namn och relevant information om ärendet. Meniga strävar efter att hantera alla frågor som rör kundservice och reklamationer skyndsamt.

8. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

1. Du har rätt att när som helst upphöra att använda tjänsten genom att säga upp prenumerationen i appen eller via din mobilbank. Meniga kommer då att radera dina personuppgifter från sina system och radera eller anonymisera alla befintliga transaktionsuppgifter, i den utsträckning som Meniga inte längre behöver lagra uppgifter för att uppfylla lagstadgade krav eller om det i övrigt är nödvändigt eller krävs enligt lag, t.ex. för redovisningsförpliktelser.

2. Meniga förbehåller sig rätten att ställa in eller avsluta din tillgång till tjänsten om du missbrukar tjänsten, bryter mot dessa villkor eller om din användning av tjänsten, helt enligt Menigas uppfattning, kan skada Meniga, deltagande banker, en handlare eller tredje part. Om Meniga upptäcker upprepad bedräglig användning av tjänsten förbehåller sig Meniga rätten att anmäla detta till relevanta myndigheter.

9. ANSVAR

1. Menigas ambition är att tjänsten ska fungera korrekt och att den ska förbättras regelbundet. Meniga garanterar dock inte att tjänsten kommer att vara tillgänglig hela tiden och tar inte på sig något ansvar om tjänsten tillfälligt är ur funktion.

2. Meniga tar inte på sig något ansvar för direkta eller indirekta kostnader som kan uppkomma till följd av användningen av tjänsten. Denna begränsning gäller inte om Meniga har agerat grovt försumligt eller uppsåtligt.

3. Användaren är ansvarig för eventuella skador som orsakas Meniga och/eller handlare genom ett brott mot dessa villkor eller missbruk av tjänsten.

10. PERSONUPPGIFTER

När du använder tjänsten kommer Meniga att samla in och behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Denna insamling och behandling sker i enlighet med vår sekretesspolicy som finns tillgänglig på vår webbplats. Vänligen läs igenom sekretesspolicyn noggrant.

11. COOKIES

Meniga och deltagande banker använder cookies i appen, i mobilbanken och på webbplatsen för att förbättra din kundupplevelse när du använder tjänsten. Om du ställer in din mobila enhet eller din webbläsare för att inte acceptera cookies kommer tjänsten inte att fungera på det sätt som är avsett.

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Varumärken och andra immateriella rättigheter relaterade till tjänsten i appen, i mobilbankerna och på webbplatsen skyddas av lokal och Internationell lagstiftning. All obehörig användning av denna immateriella egendom är strängt förbjuden och kan medföra skadeståndsskyldighet.

13. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Meniga förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Du kommer att informeras om eventuella ändringar av villkoren i förväg och en ändring träder i kraft när den godtas av användaren. Om du inte godkänner en ändring av användarvillkoren har du inte längre rätt att använda tjänsten. Meniga förbehåller sig dessutom rätten att utan förvarning ändra innehållet i appen och på webbplatsen samt tjänstens funktioner.

14. TVISTER

Eventuella tvister i samband med dessa villkor och din användning av tjänsten ska lösas av allmän domstol i Sverige.